06142384100

فرم ثبت نام کارجویان

لطفا سریال شناسنامه خود را مانند مثال روبرو تکمیل نمائید: 10الف12345
همانند این نمونه 06061366 تکمیل نمائید.
درصورت دارا بودن فرزند، تعداد آنها را وارد نمائید. در غیر اینصورت این مورد را خالی بگذارید.
لطفا تمامی سابق کاری خود را شامل محل کار، سال فعالیت، مدت زمان فعالیت و علت قطع همکاری را بیان نمائید.
لطفا شماره تلفن همراه خود را بصورت صحیح و همراه با صفر وارد نمائید.
لطفا کدپستی خود را بصورت صحیح و بدون خط فاصله و... وارد نمائید.
عنوان دوره - موسسه آموزش دهنده - ساعات آموزش - نمره قبولی - سال اخذ گواهی - امکان ارائه گواهینامه دوره وجود دارد؟(بله یا خیر)
لطفا با دقت علامت گذاری نمائید.